Payment

แจ้งชำระเงิน

บัญชีที่โอนเงิน:
วันที่ชำระเงิน:
เวลา(โดยประมาณ):
: น.
จำนวนเงิน:
บาท
หลักฐานการโอน:

[ ไฟล์ jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน2MB] การแนบหลักฐานจะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น

กรอกเลขที่การสั่งซื้อที่ต้องการชำระ

เลขที่ใบสั่งชื้อ:

รายละเอียดเพิ่มเติม :

*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน

Scroll